Elk proces is onder te verdelen in vijf stappen:

Stap 1 – Verkennen

Een uitgebreide inventarisatie is de eerste en belangrijkste stap. Hierin worden de wensen van uw bewoners in kaart gebracht door middel van een ‘klantwaarde onderzoek’. Er wordt een QuickScan gemaakt van de energetische kwaliteit, de conditie en alle kenmerken van de woningen. Daarnaast worden er foto’s gemaakt van de kritische delen in de woning waaraan gewerkt wordt. Deze rapportage wordt meegenomen bij de eerste oplevering. Eventuele schade kan dan juist beoordeeld worden, waardoor meningsverschillen en irritaties worden voorkomen. Ook de leefomgeving, waaronder de omwonenden, is een belangrijk aspect dat wordt meegenomen.

Stap 2 – Planontwikkeling

Aan de hand van de geïnventariseerde gegevens worden de maatregelen en de productkeuze bepaald. Er kunnen diverse scenario’s worden voorgesteld voor een optimale verkenning in de breedte, zodat uiteindelijk de juiste keuze gemaakt wordt. Tijdens de planontwikkeling wordt ook de Productwaarde analyse opgemaakt.

Stap 3 – Planuitwerking

Nadat het maatregelenpakket is vastgesteld, werken wij samen met de ketenpartners de plannen uit volgens Lean, waarbij tools zoals BIM (Bouw Informatie Systeem) worden gebruikt. Dit voorkomt faalkosten en verspilling. Met ‘Samen Slimmer Bouwen’ staan de wensen van opdrachtgever én bewoners voorop. Ook de omgeving wordt hierin meegenomen: er wordt bekeken hoe de overlast tot een minimum kan worden beperkt. Denkt u daarbij aan parkeerdruk of bouwverkeer. In deze fase wordt ook een communicatieplan opgesteld om uw bewoners te informeren en draagkracht te creëren.

Stap 4 – Uitvoering

In de voorbereiding van de uitvoering wordt ook weer een communicatieplan opgezet, waarin bewoners én omwonenden worden voorbereid op de werkzaamheden. Ook voor omwonenden geldt namelijk dat duidelijke communicatie en aandacht de ervaring van overlast beperkt.
Tijdens de uitvoering wordt continue op maximale klanttevredenheid gestuurd. De sociaal projectleider is het aanspreekpunt voor zowel bewoners als omwonenden.

Stap 5 – Nazorg

Na afronding van de werkzaamheden krijgen bewoners voorlichting hoe hun ‘nieuwe’ woning nu werkt en hoe ze hiermee om moeten gaan. Denk hierbij aan voorlichting over ventilatie, energiegebruik, enzovoorts. Dit wordt verzorgd door onze Energiecoach.

Stap 6 - Onderhoud en beheer

In de planontwikkeling wordt ook een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) meegenomen, zodat u weet wat de kosten zijn voor de doorexploitatie van 25 jaar.